Zeus

55 tekstów – auto­rem jest Zeus.

Pęknięte ser­ce roz­pa­da się na dwa kon­ty­nen­ty, po­między który­mi kołysze się ocean rozsądku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 października 2015, 19:49

Anioł Stróż nie uchro­ni Cię przed upad­kiem, lecz po­da rękę byś mógł wstać. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 20 września 2015, 10:58

Na­ga Ko­bieta jest jak myśli­wiec F16: sam jej wi­dok ek­scy­tuje, ale praw­dzi­wa przy­jem­ność, to zna­leźć się w środku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 października 2014, 08:33

Miała być dla mnie wszys­tkim, zde­cydo­wała że będzie ta­ka jak wszystkie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 października 2014, 17:33

Bo­li, cały czas. Jes­tem zmęczo­ny, sta­ram się od­począć, by nab­rać sił, ale ten dra­pieżnik kładzie się koło mnie i również od­poczy­wa. Uśmie­cha się, wie że jut­ro znów się spot­ka­my. Nie wiem czy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 maja 2014, 21:37

Spot­kałem miłość swo­jego życia......., ale była tu tyl­ko przejazdem. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2014, 22:39

Cza­sem ser­ce jest więźniem miłości.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 marca 2014, 22:00

Mężczyz­na to chłopiec, który nau­czył się mil­czeć, gdy naj­bar­dziej chce krzyczeć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 marca 2014, 13:46

Obiet­ni­ca jest jak pus­ta szklan­ka na pus­ty­ni; znacze­nie ma tyl­ko wte­dy, gdy się ją wypełni.

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2014, 18:37

Mężczyz­na po­winien pat­rzeć na Ko­bietę tak, by przeglądając się w je­go oczach zo­baczyła uśmiech i Święte­go Graala. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2014, 08:50
Zeszyty
  • Mój  – To, co naj­lep­sze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Zeus

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

24 października 2015, 20:52PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Pęknięte ser­ce roz­pa­da się [...]

24 października 2015, 20:40PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Pęknięte ser­ce roz­pa­da się [...]

24 października 2015, 19:49Zeus do­dał no­wy tek­st Pęknięte ser­ce roz­pa­da się [...]

20 września 2015, 10:58Zeus do­dał no­wy tek­st Anioł Stróż nie uchro­ni [...]

29 października 2014, 12:26wdech sko­men­to­wał tek­st Naga Ko­bieta jest jak [...]

29 października 2014, 11:39onejka sko­men­to­wał tek­st Naga Ko­bieta jest jak [...]

29 października 2014, 11:36wdech sko­men­to­wał tek­st Naga Ko­bieta jest jak [...]

29 października 2014, 08:33Zeus do­dał no­wy tek­st Naga Ko­bieta jest jak [...]

24 października 2014, 20:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miała być dla mnie [...]

24 października 2014, 17:33Zeus do­dał no­wy tek­st Miała być dla mnie [...]